bi-mat-nha-tho-1-600-tuoi-nam-duoi-day-ho-tho-nhi-ky1

Hình ảnh từ trên cao nhà thờ cổ nằm trọn dưới hồ Iznik. Ảnh: Lake Iznik Excavation Archive.